Čas je luxus..., konajte ihneď.

Logo
Pracujeme pre Vás

Advokáti, advokátski koncipienti a spolupracujúci advokáti

Advokáti

Fotka

JUDr. Eva Segečová, advokátka je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú absolvovala v roku 2003. Už počas štúdia sa 4 roky aktívne venovala právu v praxi, prácou pre advokátsku kanceláriu zameranú na obchodné právo.

Po absolvovaní právnickej fakulty pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii so zameraním na občianske a obchodné právo a následne v advokátskej kancelárii, ktorá sa venovala trestnému právu. Od januára 2004, kedy vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu, je oprávnená používať akademický titul JUDr.

Po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky v novembri 2006, je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V januári 2007 založila vlastnú advokátsku kanceláriu, ktorá sa v januári 2012 transformovala na obchodnú spoločnosť a v tejto forme poskytuje právne služby v súčasnosti. Venuje sa všetkým oblastiam poskytovaných právnych služieb v našej advokátskej kancelárii.

Spolupracujúci advokáti

Fotka

JUDr. Ján Segeč, advokát je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú absolvoval v roku 2000. V novembri 2001 úspešne vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je oprávnený používať akademický titul JUDr.

Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pracoval v oblasti poisťovníctva a následne ako vyšetrovateľ v Policajnom zbore SR, naposledy na Úrade boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ.

Po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky v decembri 2013, je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Vo februári 2014 založil vlastnú advokátsku kanceláriu, ktorá sa v marci 2015 transformovala na obchodnú spoločnosť a v tejto forme poskytuje právne služby v súčasnosti. S našou advokátskou kanceláriou spolupracuje od januára 2014.