Čas je luxus..., konajte ihneď.

Logo
Mesto

Odmena za poskytovanie právnych služieb

Naša advokátska kancelária si účtuje za poskytovanie právnych služieb odmenu v zmysle zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení a vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. Pri konkrétnych druhoch a výške odmeny za poskytovanie právnych služieb rešpektujeme a prihliadame na okolnosti jednotlivých prípadov, ich odbornú a časovú náročnosť.

Keďže stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory neumožňujú uvádzať v médiách údaje o cenách, tieto poskytujeme našim klientom len na požiadanie. Pre viac informácií alebo vyžiadanie ceny za právne služby nás neváhajte kontaktovať.